Monthly Archives: April 2015

เทคนิคเก็บออมเงินแบบไม่เดือดร้อนตัวเอง

เงินเดือนออกแล้ว มนุษย์เงินเดือนส่วนใหญ่คิดว่าจะใช้ทำอะไรบ้าง หลายคนคิดถึงการนำเงินเดือนไปใช้หนี้,นำไปจ่ายค่าบ้าน ค่าน้ำค่าไฟ,จ่ายค่าผ่อนรถ,ให้ลูก หรือ ให้พ่อแม่ ซึ่งเมื่อพิจารณาดูแล้วก็เต็มไปด้วยรายจ่ายทั้งสิ้น ดังนั้นไหนๆก็ต้องจ่ายแล้ว มาวางแผนการใช้เงินเดือนให้พอใช้ และมีเงินเหลือเก็บกันดีกว่า เมื่อเงินเดือนออกแล้ว มนุษย์เงินเดือนอาจแบ่งเงินไปใส่บัญชีเงินเก็บเอาไว้ก่อน แล้วค่อยนำเงินที่เหลือมาแบ่งใช้ในส่วนที่จำเป็นต่างๆ แต่บางคนก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องที่ว่า หากแบ่งเงินเอาไปเก็บไว้ก่อน จะทำให้เงินที่ใช้ในแต่ละเดือนไม่พอ โดยเฉพาะคนที่มีเงินเดือนค่อนข้างน้อย เช่น เงินเดือน 15,000 บาท ถูกหักเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปก่อน 5 % คือ 750 บาทเหลือ 14,250 หักเก็บเอาไว้ในบัญชีเงินเก็บเอาไว้ก่อน 10… Read more »