Monthly Archives: October 2014

ออมเงินสไตล์มนุษย์เงินเดือนอย่างไรให้คุ้มค่า

มนุษย์เงินเดือนที่วางแผนเก็บเงินในแต่ละเดือน เพื่อให้มีเงินสำรองใช้ในยามฉุกเฉิน รวมทั้งเก็บเงินออมเพื่อเอาไว้ใช้ในอนาคตรวมถึงนำไปต่อยอดในการลงทุน ควรวางแผนการเก็บเงินให้ได้ประโยชน์สูงสุด ด้วยการบริหารจัดการบัญชีเงินออมต่างๆตามแนวทางดังต่อไปนี้ 1. เงินออมสำหรับฉุกเฉิน เป็นเงินที่เก็บเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินจริงๆ ห้ามนำไปใช้อย่างอื่นโดยเด็ดขาด ซึ่งมนุษย์เงินเดือนที่เสียดายว่าเงินที่เก็บนี้เป็นเงินที่ต้องคงบัญชีเอาไว้เฉยๆ ไม่ได้ใช้จนกว่าจะจำเป็น อาจเลือกเก็บเป็นเงินเล็กๆน้อยๆในแต่ละเดือนแล้วโปะเงินก้อนใหญ่ที่ได้จากโบนัส จากนั้นเลือกเก็บในบัญชีออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูงเพื่อให้เงินงอกเงยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจำนวนเงินในบัญชีนี้ควรอยู่ที่ 3-6 เท่าของเงินเดือน เมื่อมีจำนวนที่มากเพียงพอแล้วอาจใช้วิธีนำโบนัสมาโปะเพิ่มปีละครั้ง เพื่อเพิ่มจำนวนเงินเอาไว้ให้อุ่นใจโดยไม่ 2. บัญชีเงินออมสำหรับใช้ในอนาคต ควรเลือกฝากในบัญชีฝากประจำที่ให้ดอกเบี้ยสูงมากกว่าบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป เพื่อให้เงินงอกเงยเพิ่มมากขึ้น และการฝากประจำยังเป็นการบังคับเก็บเงินอย่างสม่ำเสมอที่ทำให้มีโอกาสเก็บเงินได้ตามเป้าหมายง่ายขึ้น 3. เงินออมสำหรับค่าใช้จ่ายในอนาคต อย่างเช่น เงินออมสำหรับเตรียมจัดงานแต่งงาน,ผ่อนบ้าน,เงินเพื่อการศึกษาของลูก อาจเก็บเอาไว้ในบัญชีออมทรัพย์หรือเก็บเอาไว้ในกองทุนรวมที่ขายได้ภายใน 1 วัน… Read more »