จัดพอร์ตการลงทุนเพื่อก้าวไปสู่ความมั่งคั่ง

เส้นทางการเป็นมนุษย์เงินเดือนเงินล้านนั้น หากใช้วิธีการออมเงินเพียงอย่างเดียว อาจไปถึงฝั่งฝันได้ช้า และการฝากเงินอาไว้ในธนาคารเฉยๆก็อาจมีความเสี่ยงที่ค่าเงินจะลดลงตามเวลา อีกทั้งดอกเบี้ยเงินฝากก็อาจะขึ้นไม่ทันเงินเฟ้อ ดังนั้นจึงต้องมีการนำเงินไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยขึ้น และก้าวเข้าสู่หลักล้านในเร็ววัน
แนวทางการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนมีหลายวิธี ซึ่งก็แล้วแต่ความถนัดและความสามารถในการรับความเสี่ยงของแต่ละคน แต่หลักการลงทุนโดยทั่วไปก็คือ การกระจายความเสี่ยงด้วยการไม่ทุ่มทุนลงในการลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเพียงอย่างเดียว ดังนั้นจึงต้องกระจายความเสี่ยงในการลงทุนด้วยการจัดพอร์ตการลงทุนที่ประกอบไปด้วยสี่ส่วนดังต่อไปนี้
1. การลงทุนเพื่อความมั่นคง เป็นการลงทุนที่ช่วยป้องกันความเสี่ยงต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น อย่างเช่น การลงทุนในการซื้อประกันชีวิต,ประกันสุขภาพ รวมไปถึงการประกันทรัพย์สินและอุบัติเหตุต่างๆ
2. การลงทุนเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉิน เป็นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง เพื่อให้สามารถนำมาใช้ได้ในยามจำเป็น เช่น เงินฝากทั้งประจำและออมทรัพย์,ตราสารหนี้ระยะสั้น,พันธบัตร
3. การลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนแต่ความเสี่ยงยังไม่สูงเกินไป เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น และสามารถเป็นแหล่งเงินสำรองในยามฉุกเฉินได้อีกด้วย อย่างเช่น ตราสารหนี้ระยะยาวและตราสารหนี้ต่างประเทศ
4. การลงทุนที่เน้นผลตอบแทนสูงที่สุด เพื่อการเดินไปสู่เป้าหมายความมั่งคั่ง อย่างการลงทุนในตราสารทุน หรือหุ้น
จัดพอร์ตการลงทุนโดยกระจายความเสี่ยงให้เหมาะสม จะช่วยให้คุณไม่ต้องเสี่ยงมากเกินจำเป็นและมีโอกาสก้าวไปสู่ความเป็นมนุษย์เงินเดือนเงินล้านได้อย่างรวดเร็ว

Leave a Reply